Thực Đơn Nhà Hàng Bo Bo Cafe

30 Tháng Giêng 201312:20 SA(Xem: 16398)
Địa chỉ: 5412 Madison Ave Sacramento, CA 95841 (At Garfield)
Điện thoại: 916-348-1750
Website: http://www.bobocafeweb.com
Thực Đơn - Menu
TRADITIONAL SOUP
Flat Rice Noodle Soup With Thinly Sliced Beef
(Phở Tái)
$5.99
pho_tai
Flat Rice Noodle Soup With Meatballs
(Phở Bò Viên)
$5.99
pho_bo_vien
Flat Rice Noodle Soup W/ Sliced Beef And Meatballs
(Phở Tái Bò Viên)
$5.99
pho_tai_bo_vien
Flat Rice Noodle Soup With Barbeque Pork
(Hủ Tiếu Xá Xíu)
$5.99
Flat Rice Noodle Soup With Shrimp,crab,chicken And Calamari
(Hủ Tiếu Tôm Cua)
$5.99
hu_tieu_tom_cua
Brown Rice Noodle Soup With Barbeque Pork
(Mì Xá Xíu)
$5.99
mi_xa_xiu
Brown Rice Noodle Soup With Shrimp,crab,chicken And Calamari
(Mì Tôm Cua)
$5.99
mi_tom_cua
Brown Rice Noodle Soup With Wantons And Barbeque Pork
(Mì Hoành Thánh)
$5.99
mi_hoanh_thanh
APPETIZER - KHAI VỊ
Cabbage Salad With Chicken A Delightful, Refreshing Tossed Salad Served With Our Vinegrette Sprinkled With Peanuts.
(Gỏi Gà)
$5.50
goi_ga
Shrimp Rolls Cold Rice Crepe Rolled With Shrimp, Cilantro, Sprouts Served With Our Special Peanut Sauce.
(Tôm Cuốn)
$4.50
Vietnamese Spring Rolls Classic Deep Fried Spring Rolls Rolled With Pork, Shrimp And Vegetables.
(Chả Giò)
$2.55
cha_gio_dac_biet
Cabbage Salad W/ Shrimp And Pork A Delightful, Refreshing Salad With Shrimp And Thinly Sliced Pork Served With Our Vinegrette Sprinkled With Peanuts.
(Gỏi Tôm Thịt)
$5.50
goi_tom_thit
Crispy Floured Chicken Wings Served With Our Tangy Sweet And Soud Sauce
(Cánh Gà Chiên)
$5.95
Pork Rolls Cold Rice Crepe Rolled With Charbroiiled Pork, Cilantro, Sprouts With Our Special Peanut Sauce.
(Cuốn Thịt Nướng)
$4.50
cuon_thit_nuong
Fried Calamari Crispy Floured Calamari Served With Our Tangy Sweet And Sour Sauce.
(Mực Lăn Bột)
$5.95
muc_lan_bot
Fried Shrimp Crispy Floured Shrimp Served With Our Tangy Sweet And Sour Sauce.
(Tôm Lăn Bột)
$5.95
tom_lan_bot
RICES DISHES - CƠM DĨA
Charbroiled Pork And Crispy Spring Rolls Over Steamed Rice
(Cơm Chả Giò Thịt Nướng)
$5.99
Charbroiled Chicken And Bean Sprout Cake Over Steamed Rice
(Cơm Gà Nướng Chả Trứng)
$5.99
com_ga_nuong_cha_trung
Charbroiled Chicken Over Steamed Rice
(Cơm Gà Nướng)
$6.45
com_ga_nuong
Sauteed Lemon Grass Chicken And Chili Spices Over Steamed Rice
(Cơm Gà Xào Xả Ớt)
$6.45
com_ga_xao_xa_ot
Sauteed Shrimp With Mixed Vegetables Over Steamed Ruce
(Cơm Tôm Xào Rau Cải)
$5.99
Sauteed Lemon Grass Beef With Chili Spices Over Steamed Rice
(Cơm Bò Xào Xả Ớt)
$6.45
Braised Chicken With Sauteed Onion Over Steamed Rice
(Cơm Gà Rôti)
$5.99
com_ga_roti
Charbroiled Shrimp And Bean Sprout Cake Over Steamed Rice
(Cơm Tôm Bò Nướng)
$5.99
Charbroiled Porkchops And Bean Sprout Cake Over Steamed Rice
(Cơm Chả Sườn Nướng)
$6.45
Shredded Pork And Charbroiled Porkchops Over Steamed Rice
(Cơm Bì Sườn Nướng)
$5.99
Charbroiled Beef And Bean Sprout Cake Over Steamed Rice
(Cơm Bò Nướng Xào Chả Trứng)
$5.99
com_bi_cha_thit_nuong
Sauteed Pork With Vegetables Over Steamed Rice
(Cơm Thịt Heo Xào Cải)
$5.99
BEEF - BÒ
Sauteed Beef And Broccoli
(Bò Xào Broccoli)
$7.40
bo_xao_broccoli
Sauteed Beef With Mushrooms
(Bò Xào Nấm)
$7.40
bo_xao_nam
Sauteed Beef With Fresh Asparagus
(Bò Xào Măng Tây)
$7.40
bo_xao_mang_tay
Sauteed Beef With Freshly Diced Ginger
(Bò Xào Gừng)
$7.40
Charbroiled Lemon Grass Beef
(Bò Nướng Vĩ)
$7.75
bo_nuong_vi
Sauteed Beef With Fresh Lemon Grass And Hot Chili Spices
(Bò Xào Xả Ớt)
$7.75
Sauteed Beef With Mixed Vegetables
(Bò Xào Rau Cải)
$7.40
bo_xao_rau_cai
CHICKEN - GÀ
Sauteed Chicken With Fresh Broccoli
(Gà Xào Broccoli)
$7.40
Sauteed Chicken With Mushrooms
(Gà Xào Nấm)
$7.40
ga_xao_nam
Sauteed Chicken With Fresh Asparagus
(Gà Xào Măng Tây)
$7.40
ga_xao_mang_tay
Sauteed Chicken With Freshly Diced Ginger
(Gà Xào Gừng)
$7.40
ga_xao_gung
Charbroiled Lemon Grass Chicken
(Gà Nướng Vĩ)
$7.40
ga_nuong_vi
Sauteed Chicken With Fresh Lemon Grass And Hot Chili Spices
(Gà Xào Xả Ớt)
$7.40
ga_xao_xa_ot
Sauteed Chicken With Mixed Vegetables
(Gà Xào Rau Cải)
$7.40
ga_xao_rau_cai
Stewed Chicken With Tofu Clay Pot
(Gà Kho Tộ)
$7.40
Sauteed Chicken Pineapple, Bell Peppers, With Sweet & Sour Sauce
(Gà Sốt Chua Ngọt)
$7.40
Cpicy Curry Chicken Garnished W/ Oven Roasted Peanuts
(Gà Cari)
$7.40
ga_cari
VERMICELLI - BÚN
Charbroiled Lemon Grass Chicken Over Rice Noodles
(Bún Gà Nướng Xả)
$6.45
Charbroiled Lemon Grass Chicken W/ Spring Rolls Over Rice Noodles
(Bún Chả Giò Gà Nướng)
$6.45
Charbroiled Lemon Grass Pork Over Rice Noodles
(Bún Thịt Nướng)
$6.45
Charbroiled Lemon Grass Pork W/ Spring Rolls Over Rice Noodles
(Bún Chả Giò Thịt Nướng)
$6.45
Charbroiled Shrimp & Lemon Grass Pork W/ Spring Rolls Over Rice Noodles
(Bún Tôm Chả Giò Thịt Nướng)
$6.95
Charbroiled Shrimp & Lemon Grass Pork Over Rice Noodles
(Bún Tôm Thịt Nướng)
$6.45
Charbroiled Shrimp & Lemon Grass Beef Over Rice Noodles
(Bún Tôm Bò Nướng)
$6.45
Charbroiled Lemon Grass Beef Over Rice Noodles
(Bún Bò Nướng)
$6.45
Sauteed Lemon Grass Beef Over Rice Noodles
(Bún Bò Xào)
$6.45
PORK - HEO
Stewed Pork With Tofu In Clay Pot
(Heo Kho Tộ)
$7.40
Spicy Curry Pork Garnished W/ Over Roasted Peanuts
(Heo Cari)
$7.40
Sauteed Pork, Pinapple, Bell Pepple, With Sweet & Souce
(Heo Sốt Chua Ngọt)
$7.40
heo_sot_chua_ngot
Sauteed Pork With Broccoli
(Heo Xào Broccoli)
$7.40
Sauteed Pork With Mushrooms
(Heo Xào Nấm)
$7.40
Sauteed Pork With Fresh Asparagus
(Heo Xào Măng Tây)
$7.40
heo_xao_mang_tay
Sauteed Pork With Fresh Ginger
(Heo Xào Gừng)
$7.40
heo_xao_gung
Charbroiled Lemon Grass Pork
(Heo Nướng Vĩ)
$7.40
heo_nuong_vi
Sauteed Pork With Fresh Lemon Grass And Hot Chili Spices
(Heo Xào Xả Ớt)
$7.40
heo_xao_xa_ot
Sauteed Pork With Mixed Vegetables
(Heo Xào Rau Cải)
$7.40
HOUSE SPECIALTIES - MÓN ĐẶC BIỆT
Charbroiled Lemon Grass Beef, Chicken Or Pork Served With Rice Paper And Fresh Sprouts And Vegetables
(Nướng Vĩ Bánh Tráng)
$9.50
nuong_vi_banh_trang
Crispy Rice Crepe With Chicken And Shrimp Served With Fresh Sprouts And Lettuce
(Bánh Xèo)
$5.95
banh_xeo
Vietnamese Style Fried Rice In Clay Pot
(Cơm Tay Cầm)
$6.45
com_tay_cam
Sauteed Chicken With Cashews And Bell Peppers
(Gà Xào Hột Điều)
$7.99
ga_xao_hot_dieu
Pork, Beef, Chicken, Shrimp And Calamari Sauteed With Bok-choy Over Crispy Brown Noodles
(Mì Xào Dòn Đặc Biệt)
$8.75
mi_xao_don_dac_biet
VEGETARIAN - MÓN CHAY
Sauteed Mushrooms And Lemon Grass Served Over Rice Noodles
(Nấm Xào Xả)
$5.95
nam_xao_xa
Sauteed Tofu With Mixed Vegetables
(Tàu Hủ Xào Rau Cải)
$7.40
tau_hu_xao_rau_cai
Sauteed Fresh Asparagus And Mushrooms Served Over Rice Noodles
(Bún Xào Nấm Và Măng Tây)
$7.40
Sauteed Lemon Grass Tofu With Hot Chili Spices
(Tàu Hủ Xào Xả Ớt)
$7.40
SEAFOOD - ĐỒ BIỂN
Sweet And Sour Fish Soup With Pineapples And Mix Vegetables
(Canh Chua Cá)
$8.35
canh_chua_ca
Sweet And Sour Shrimp And Calamari Soup With Pineapples And Mix Vegetables
(Canh Chua Tôm Mực)
$8.35
Sauteed Crispy Catfish With Freshly Diced Ginger
(Cá Chiên Nước Mắm Gừng)
$8.35
ca_chien_nuoc_mam_gung
Steamed Fish With Chinese Noodles And Mushroomsz
(Cá Hấp Bún Tàu)
$8.35
ca_hap_bun_tau
Sauteed Shrimp And Calamari With Mixed Vegetables
(Tôm Mực Xào Rau Cải)
$8.35
Stewed Catfish In Clay Pot
(Cá Kho Tộ)
$8.35
ca_kho_to
Stewed Shrimp And Tofu In Clay Pot
(Tôm Kho Tộ)
$8.35
Shrimp, Calamari, Chicken And Mussel With Mixed Vegetables In A Fire Pot
(Lẩu Đồ Biển)
$13.95
Stir Fry Fish With Our Special Tomato Sauce
(Cá Chiên Sốt Cà)
$8.35
Sauteed Shrims With Asparagus
(Tôm Sào Măng Tây)
$8.99
Sautee Shrimps And Scallops With Mix Vegetables
(Tôm Điệp Xào Rau Cải)
$8.99
Sauteed Scallops With Ginger And Scallions
(Điệp Sào Hành Gừng)
$10.95
SIDE JTEMS
Steamed Rice
(Cơm)
$1.50
Rice Noodles
(Bún)
$1.50
Crispy Brown Noodles
(Mì Dòn)
$1.50
Steam Vegetables
(Rau Luộc)
$2.50
Peanut Sauce
(Tương Đậu Phụng)
$0.50
Bean Sprout Cake
(Chả Trứng)
$2.00
BERVERAGES
Iced Or Hot Tea (free Refiil)
(Nước Trà)
$1.69
nuoc_tra
Sweet Soybean Milk
(Sữa Đậu Nành)
$1.69
Vietnamese Iced Expresso
(Café Sữa Đá)
$2.25
cafe_sua_da
Fresh Squeezed Lemonade
(Nước Đá Chanh)
$1.69
nuoc_da_chanh
Nước Ngọt:
SOFT DRINKS (FREE REFIIL)
COKE
DIET COKE
ROOTBEER
STRAWBERRY SODA
ORANGE SODE
$1.69
BEER AND WINE
Domestic:
BUDWEISER
BUD LITE
COORS
COORS LITE
$2.50
Imports:
SAIGON BEER
ASAHI
TSING TAO
SAN MIGUEL
$3.50
Wine:
GLASS
BOTTLE

$3.25
$9.95
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn