Com Tam Thuan Kieu

13 Tháng Ba 20138:26 CH(Xem: 19980)
Tác giả : Com Tam Thuan Kieu
Địa chỉ: 14282 Brookhurst St., #2 Garden Grove, CA 92643
Điện thoại: (714) 531 - 4852
Open 7 day a week_09:00 AM - 09:30 PM

MENU - THỰC ĐƠN

Món Ăn Khai Vị - Appetizers
vietnamese_restaurant_tau_hu_ky_cuon_thit-content
1Thuận Kiều Khai Vị Đặc Biệt
Tôm, nem, chạo tàu hủ ky, chả giò
Thuan Kieu Special Appetizers
Shrimp, Charbroiled Meatball, Shrimp Paste Bean Curd Skin w/Shrimp, Egg roll
9.25
2Phần Tàu Hủ Ky
House Special Bean Curd Skin w/Shrimp
(Per Order)
8.25
3Phần Chạo Tôm
Shrimp Paste
(Served vith Rice Paper & Lettuce)
8.25
4Phần Nem Nướng
Charbroiled Meatball
Served with Rice Paper & Lettuce
5.00
5Phần Chả Giò (4 cuốn)
Egg Roll (4 Rolls)
Served with Rice Paper & Lettuce
5.75
6Phần Chạo Tàu Hủ Ky Nem
Shrimp Paste Bean Curd Skin w/Shrimp. Charbroiled Meatball
8.25

Cơm Tấm - Broken Rice
7Cơm Tấm Thuận Kiều 7 Món A
Bì, chả, nem, lạp xưởng, tôm nướng, tàu hủ ky, chọn heo, bò, gà hoặc sườn.
Broken Rice Shredded Pork, Baked Egg, Charbrolled Meat, Sausage, Charbrolled Shrimp Bean Curd Skin w/Shrimp and You choice of Pork, Beef, Chicken or Pork Chop.
9.75
vietnamese_restaurant_bi
8Cơm Tấm Thuận Kiều 7 Món B
Bì, chả, nem, chả giò, tàu hủ ky, chạo tôm, chọn heo, bò, gà hoặc sườn
Broken Rice Shredded Pork, Baked Egg, Charbrolled Meat, Egg Roll, Bean Curd Skin w/Shrimp, Shrimp Paste and You choice of Pork, Beef, Chicken or Charbrolled Pork Chop.
9.75
9Cơm Tấm Thịt Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Charbrolled Pork, Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
10Cơm Tấm Sườn Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Charbrolled Chop, Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
11Cơm Tấm Sườn Bò Đại Hàn Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Korean Beef Chop, Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
12Cơm Tấm Tôm Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Charbrolled Shrimp, Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
13Cơm Tấm Gà Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Charbrolled Chicken, Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
14Cơm Tấm Chạo Tôm Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Shrimp Paste, Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
15Cơm Tấm Bò Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Charbrolled Beef, Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
16Cơm Tấm Thịt Nướng
Broken Rice with Charbrolled Pork
5.75
17Cơm Tấm Gà Nướng
Broken Rice with Charbrolled Chicken
5.75
18Cơm Tấm Sườn Nướng
Broken Rice with CharbrolledPork Chop
5.75vietnamese_restaurant_ga
19Cơm Tấm Bì
Broken Rice with Shredded Pork
5.75
20Cơm Tấm Bì Chả
Broken Rice with Shredded Pork, Baked Egg
5.75
21Cơm Tấm Bò Nướng
Broken Rice with Charbrolled Beef
5.75
22Cơm Tấm Bì Chả Thịt
Broken Rice with Shredded Pork, Charbrolled Pork,Baked Egg
5.75
23Cơm Tấm Bì Chả Sườn
Broken Rice with Shredded Pork, Charbrolled Pork Chop Baked Egg
5.75
24Cơm Tấm Bì Chả Gà
Broken Rice with Shredded Pork & Baked Egg & Chicken
5.75
25Cơm Tấm Bì Chả Nem
Broken Rice with Shredded Pork Charbrolled Meat Ball & Baked Egg
5.85
26Cơm Tấm Bì Chả Bò
Broken Rice with Shredded Beef & Baked Egg
6.75
27Cơm Tấm Gà Nướng Sườn Bò Đại Hàn
Broken Rice with Charbrolled Chicken & Korean Pork Chop
6.75
28Cơm Tấm Gà Nướng Chạo Tôm
Broken Rice with Charbrolled Chicken & Shrimp Paste
6.75vietnamese_restaurant_lap__xuong
29Cơm Tấm Gà Nướng Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Charbrolled Chicken & Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
30Cơm Tấm Bì Chả Lạp Xưởng
Broken Rice with Shredded Pork & Baked Egg, Sausage
6.75
31Cơm Tấm Bì Chả Sườn, Lạp Xưởng
Broken Rice with Shredded Pork & Baked Egg Pork Chop, Sausage
6.75
32Cơm Tấm Bì Chả Thịt, Lạp Xưởng
Broken Rice with Shredded Pork & Baked Egg Pork, Sausage
6.75
33Cơm Tấm Bì Chả Gà, Lạp Xưởng
Broken Rice with Shredded Pork & Baked Egg Chicken, Sausage
6.75
34Cơm Tấm Bì Chả Chạo, Lạp Xưởng
Broken Rice with Shredded Pork & Baked Egg Shrimp Paste, Sausage
6.75
35Cơm Tấm Bì Chả Tàu Hủ Ky, Lạp Xưởng
Broken Rice with Shredded Pork & Baked Egg Bean Curd Skin w/Shrimp, Sausage
6.75
36Cơm Tấm Bì Chả Tôm Nướng, Lạp Xưởng
Broken Rice with Shredded Pork & Baked Egg, Charbrolled Shrimp, Sausage
6.75
37Cơm Tấm Bì Chả Chạo Tôm
Shredded Pork, Shrimp Paste & Baked Egg on Rice
6.75
38Cơm Tấm Chạo Tôm Sườn
Charbrolled Pork Chop, Shrimp Paste on Rice
6.75vietnamese_restaurant_tau_hu_ki_-bi-cha
39Cơm Tấm Chạo Tôm Bò Nướng
Charbrolled Beef Shrimp Paste on Rice

6.75
40Cơm Tấm Chạo Tôm Thịt Nướng
Charbrolled Pork, Shrimp Paste on Rice
6.75
41Cơm Tấm Lạp Xưởng Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Sausage, Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
42Cơm Tấm Lạp Xưởng Chạo Tôm
Broken Rice with Sausage, Shrimp Paste
6.75
43Cơm Tấm Sườn Bò Đại Hàn
Broken Rice with Korean Pork Chop
6.75
44Cơm Tấm Bì Chả Sườn Bò Đại Hàn
Broken Rice with ShreddedPork, Baked Egg, Pork Pie Korean Pork Chop
6.75
45Cơm Tấm Bì Chả Nem Sườn Bò Đại Hàn
Broken Rice with ShreddedPork, Charbrolled Meatball Pork Pie & Korean Pork Chop
6.75
46Cơm Tấm Bì Chả Bò Nướng Sườn Bò Đại Hàn
Broken Rice with ShreddedPork, Charbrolled Beef, Prok Pie & Korean Pork Chop
6.75
47Cơm Tấm Bì Chả Thịt Sườn Bò Đại Hàn
Broken Rice with ShreddedPork, Baked Egg, Charbrolled Pork, Pork Pie & Korean Pork Chop
6.75
48Cơm Tấm Bì Chả Tàu Hủ Ky Nem
Broken Rice with ShreddedPork, Baked Egg, Bean Curd Skin w/Shrimp,Charbrolled Meatball
6.75vietnamese_restaurant_cha_tom_tau_hu_ky
49Cơm Tấm Bì Chả Chạo Sườn Bò Đại Hàn
Broken Rice with ShreddedPork, Baked Egg, Shrimp Paste & Korean Pork Chop.
6.75
50Cơm Tấm Bì Chả Sườn Bò Đại Hàn, Tàu Hủ Ky
Broken Rice with ShreddedPork, Baked Egg, Korean Pork Chop, Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
51Cơm Tấm Bì Chả Nem Sườn Nướng
Broken Rice with Shredded Pork& Baked Egg, Meatball & Charbroiled Pork Chop
6.75
52Cơm Tấm Bì Chả Nem Thịt Nướng
Broken Rice with Shredded Pork &Baked Egg, Meatball & Charbroiled Pork
6.75
53Cơm Tấm Bì Chả Nem Gà Nướng
Broken Rice with Shredded Pork& Baked Egg, Meatball & Charbroiled Chicken
6.75
54Cơm Tấm Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Bean Curd Skin w/Shrimp
6.75
55Cơm Tấm Bì Chả Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Bean Curd Skin w/Shrimp, Shredded Pork &Baked Egg,
6.75
56Cơm Tấm Bì Chả Thịt Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Bean Curd Skin w/Shrimp, Shredded Pork & Baked Egg, Charbroiled Pork
6.75
57Cơm Tấm Bì Chả Sườn Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Bean Curd Skin w/Shrimp, Shredded Pork & Baked Egg, Pork Chop
6.75
58Cơm Tấm Bì Chả Gà Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Bean Curd Skin w/Shrimp, Shredded Pork & Baked Egg, Chicken
6.75
59Cơm Tấm Bì Chả Bò Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Bean Curd Skin w/Shrimp, Shredded Pork & Baked Egg, Beef
6.75
60Cơm Tấm Chạo Tôm
Broken Rice with Shrimp Paste
6.75
61Cơm Tấm Bì Chả Thịt Chạo Tôm
Broken Rice with ShreddedPork, Baked Egg, Charbroiled Pork & Shrimp Paste
6.75
62Cơm Tấm Bì Chả Sườn Chạo Tôm
Broken Rice with ShreddedPork,Baked Egg, Pork Chop & Shrimp Paste
6.75
63Cơm Tấm Bì Chả Gà Chạo Tôm
Broken Rice with ShreddedPork,Baked Egg, Chicken & Shrimp Paste
6.75vietnamese_restaurant_suon_bi_tau_hu_ky
64Cơm Tấm Bì Chả Bò Chạo Tôm
Broken Rice with ShreddedPork,Baked Egg, Beef & Shrimp Paste
6.75
65Cơm Tấm Bì Chả Tôm Nướng
Broken Rice with ShreddedPork,Baked Egg, Charbroiled Shrimp
6.75
66Cơm Tấm Tôm Nướng
Broken Rice with Charbroiled Shrimp
6.75
67Cơm Tấm Bì Chả Thịt Tôm Nướng
Broken Rice with ShreddedPork,Baked Egg Charbroiled Pork & Shrimp
6.75
68Cơm Tấm Bì Chả Gà Tôm Nướng
Broken Rice with ShreddedPork, Baked Egg, Charbroiled Chicken &Shrimp
6.75
69Cơm Tấm Bì Chả Sườn Tôm Nướng
Broken Rice with ShreddedPork, Baked Egg, Charbroiled Pork Chop & Shrimp
6.75
70Cơm Tấm Bì Chả Chạo Tôm Tàu Hủ Ky
Broken Rice with Bean Curd Skin w/Shrimp, ShreddedPork, Baked Egg, Shrimp Paste.
6.75
71Cơm Tấm Bì Chả Chạo Tôm Nem
Broken Rice with ShreddedPork, Baked Egg, Shrimp Paste & Meatball Pork.
6.75


Bún Khô - Vermicelli
vietnamese_restaurant_bun-thit-nuong-nem-nuong-contentvietnamese_restaurant_bun_thit_nuong_2vietnamese_restaurant_bun_tau_hu_ky_cha_thit_nuongvietnamese_restaurant_bun_nem_nuong-contentvietnamese_restaurant_bun_dac_biet_5_monvietnamese_restaurant_banh_hoi_thit_nuong-content
72Bún Thịt Nướng
Charbroiled Pork with Vermicelli
5.75
73Bún Thịt Nướng Chả Giò
Charbroiled Pork & Egg Roll with Vermicelli
5.75
74Bún Bò Nướng
Charbroiled Beef with Vermicelli
(Served vith Rice Paper & Lettuce)
6.75
75Bún Bò Nướng Chả Giò
Charbroiled Beef & Egg Roll with Vermicelli
6.75
76Bún Chả Giò
Egg Roll with Vermicelli
5.75
77Bún Chả Giò Bì
ShreddedPork & Egg Roll with Vermicelli
5.75
78Bún Bì Thịt Nướng
Shredded Pork & Charbroiled Pork with Vermicelli
5.75
79Bún Bì Bò Nướng
ShreddedPork & Charbroiled Beefwith Vermicelli
6.75
80Bún Nem Nướng
Charbroiled Meatball with Vermicelli
5.75
81Bún Nem Nướng Bì
Charbroiled Meatball & ShreddedPorkwithVermicelli
5.75
82Bún Nem Chả Giò
Charbroiled Meatball & Egg Roll with Vermicelli
5.85
83Bún Bì
ShreddedPorkwith Vermicelli
5.75
84Bún Bì Thịt Nướng Chả Giò
Charbroiled Pork, Egg Roll & ShreddedPorkwith Vermicelli
6.75
85Bún Tàu Hủ Ky
SpecialBean Curd Skin w/Shrimp with Vermicelli
6.75
86Bún Tàu Hủ Ky Chả Giò
Egg Roll & Bean Curd Skin w/Shrimp withVermicelli
6.75
87Bún Nem Nướng Tàu Hủ Ky Chả Giò
Charbroiled Meatball, Bean Curd Skin w/Shrimp& Egg Roll withVermicelli
6.75
88Bún Chạo Tàu Hủ Ky Chả Giò
Shrimp Paste, Bean Curd Skin w/Shrimp & Egg Roll with Vermicelli
6.75
89Bún Bò Nướng Tàu Hủ Ky
Charbroiled Beef Bean Curd Skin w/Shrimp withVermicelli
6.75
90Bún Thịt Nướng Tàu Hủ Ky
Charbroiled Pork, Bean Curd Skin w/Shrimpwith Vermicelli
6.75
91Bún Bò Nướng Tàu Hủ Ky Chả Giỏ
Charbroiled Beef, Egg Roll &Bean Curd Skin w/Shrimpwith Vermicelli
6.75
92Bún Thịt Nướng Tàu Hủ Ky Chả Giò
Charbroiled Pork, Egg Roll & Bean Curd Skin w/Shrimpwith Vermicelli
6.75
93Bún Chạo Tôm
Shrimp Paste with Vermicelli
6.75
94Bún Chạo Tôm Bì
ShreddedPork &Shrimp Paste withVermicelli
6.75
95Bún Chạo Tôm Nem Nướng Chả Giò
ShreddedPork,Charbroiled Meatball Pork, Egg Roll with Vermicelli
6.75
96Bún Nem Thịt Nướng Chả Giỏ
Charbroiled Meatball Pork,Egg Roll with Vermicelli
6.75
97Bún Nem Bò Nướng Chả Giò
Charbroiled Beef Meatball,Egg Roll with Vermicelli
6.75
98Bún Chạo Tôm Bò Nướng
Charbroiled Beef & Shrimp Paste withVermicelli
6.75
99Bún Chạo Tôm Thịt Nướng
Charbroiled Pork & Shrimp Pastewith Vermicelli
6.75
100Bún Chạo Tôm Chả Giò
Shrimp Paste & Egg Roll withVermicelli
6.75
101Bún Tôm Nướng
Charbroiled ShrimpwithVermicelli
6.75
102Bún Tôm Nướng Chả Giò
Charbroiled Shrimp & Egg Roll with Vermicelli
6.75


Bánh Hỏi - Tiny Rice Stick
vietnamese_restaurant_nem_nuong_1-contentvietnamese_restaurant_bun-thit-nuong-nem-nuong-contentvietnamese_restaurant_banh_hoi_nem_2-contentvietnamese_restaurant_banh_hoi_nemvietnamese_restaurant_banh_hoi_chao_tom-content
103Bánh Hỏi Đặc Biệt
Special Tiny Rice Stick
12.95
104Bánh HỏiTàu Hủ Ky
Bean Curd Skin w/Shrimp Tiny Rice Stick
8.75
105Bánh Hỏi Nem Nướng Tàu Hủ Ky
Charbroiled Meatball & Bean Curd Skin w/Shrimp Tiny Rice Stick
8.75
106Bánh Hỏi Nem Nướng Tàu Hủ Ky Chả Giò
Charbroiled Meatball, Egg Roll & Bean Curd Skin w/Shrimp Tiny Rice Stick
8.99
107Bánh HỏiTàu Hủ Ky Chả Giò
Egg Roll & Bean Curd Skin w/Shrimp Tiny Rice Stick
8.75
108Bánh HỏiChạo Tàu Hủ Ky
Shrimp Paste Bean Curd Skin w/Shrimp. Tiny Rice Stick
8.75
109Bánh Hỏi Bò Nướng Tàu Hủ Ky
Charbroiled Beef & Bean Curd Skin w/Shrimp Tiny Rice Stick
8.75
110Bánh Hỏi Thịt Nướng Tàu Hủ Ky
Charbroiled Pork & Bean Curd Skin w/ShrimpTiny Rice Stick
8.75
111Bánh Hỏi Chạo Nem Nướng Tàu Hủ Ky
Charbroiled Meatball Shrimp Paste,Bean Curd Skin w/Shrimp Tiny Rice Stick
8.99
112Bánh Hỏi Không
Add plain Tiny Rice Stick
3.50
113Bánh Hỏi Thịt Nướng
Thin Vermicelli Patties with Charbroiled Pork
8.75
114Bánh Hỏi Bò Nướng
Thin Vermicelli Patties with Charbroiled Beef
8.75
115Bánh Hỏi Tôm Thịt Nướng
Thin Vermicelli Patties with Charbroiled Shrimp & Pork
8.75
116Bánh Hỏi Nem Nướng
Thin Vermicelli Patties with Charbroiled Meatball
8.75
117Bánh Hỏi Tôm Nem Nướng
Thin Vermicelli Patties with Charbroiled Shrimp & Meatball
8.75
118Bánh Hỏi Tôm Thịt Nướng Chả Giò
Thin Vermicelli Patties with Charbroiled Shrimp, Pork & Egg Roll
8.75
119Bánh Hỏi Tôm Nướng
Thin Vermicelli Patties with Charbroiled Shrimp
8.75
120Bánh Hỏi Tôm Thịt Nem Nướng
Thin Vermicelli Patties with Charbroiled Shrimp, Pork & Meatball
8.99
121Bánh Hỏi Gà Nướng
Thin Vermicelli Patties with Charbroiled Chicken
8.75
122Bánh Hỏi Gà Chạo Nem
Thin Vermicelli Chicken,Shrimp Paste, Charbroiled Meatball
8.99
123Bánh Hỏi Gà Tôm Tàu Hủ Ky
Thin Vermicelli Chicken,Shrimp, Bean Curd Skin w/Shrimp
8.99
124Bánh Hỏi Gà Chạo Tàu Hủ Ky
Thin Vermicelli Chicken,Shrimp Paste, Bean Curd Skin w/Shrimp
8.99
125Bánh Hỏi Sườn Bò Đại Hàn
Thin Vermicelli with Korean Pork Chop
8.75
126Bánh Hỏi Chạo Sườn Bò Đại Hàn
Thin Vermicelli, Shrimp Pastewith Korean Pork Chop
8.75
127Bánh Hỏi Gà Tàu Hủ Ky Sườn Bò Đại Hàn
Thin Vermicelli, Chicken, Bean Curd Skin w/Shrimp, Korean Chop
8.99
128Bánh Hỏi Chạo Thịt Chả Bò
Thin Vermicelli, Shrimp Paste, Meat, Egg Roll
8.99
129Bánh Hỏi Tôm Thịt Tàu Hủ Ky
Thin Vermicelli, Shrimp, Meat, Bean Curd Skin w/Shrimp
8.99
130Bánh Hỏi Tàu Hủ Ky Chả Giò
Thin Vermicelli, Bean Curd Skin w/Shrimp, Egg Roll
8.75


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn